ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ තානාපති කාර්යාලය - දෝහා කටාර්.
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் - தோஹா கத்தார்.
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka - Doha Qatar.
ලියාපදිංචි තොරතුරු
பதிவு தகவல்
Registration Details
Passport Number

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය

கடவுச்சீட்டு எண்

Mobile Number (Qatar)

ජංගම දුරකතන අංකය (කටාර්)

தொலைபேசி எண் / இலக்கம்

Qatar ID Number/Visa Number

කටාර් හැඳුනුම් පත් අංකය/වීසා බලපත්‍ර අංකය


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙